top of page

הצטרפות לקורס בבית הספר "פכרה"

1.    מבוא

1.1. הסכם זה מפרט את תנאי ההצטרפות לכלל הקורסים המוצעים ע"י "פכרה - בית לשפה ותרבות ערבית" (תחת השם ולדי מור ע.מ. 309389302), להלן "בית הספר". באישורך, “המשתתף“, את ההסכם הזה וכתנאי להשתתפותך בקורס, הנך מאשר את כל האמור בהסכם זה אשר מהווה התחייבות בלתי חוזרת שלך לתנאים המפורטים להלן.

1.2. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

2.    הצהרות והתחייבויות המשתתף

2.1. המשתתף מאשר כי הוא נרשם לקורס לאחר שקיבל מידע הנוגע לתכנים שיועברו בקורס כמפורט באתר, וכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי הקורס מתאים לצרכיו ומטרותיו. עם זאת יובהר כי בית הספר יהיה רשאי לשנות את תכני הקורס מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לצרכיו מבלי שלמשתתף יהיו טענות נגדו בשל כך.

2.2. המשתתף מתחייב לעמוד בסך התשלומים המלא תמורת הקורס במועדים שיקבעו בין המשתתף ובית הספר במעמד הרישום. במידה ולא יעמוד המשתתף בתשלומים הנ"ל, רשאי בית הספר לנקוט כנגדו כל תהליך משפטי במסגרת החוק.

2.3. ידוע למשתתף כי בית הספר רשאי לדחות את תאריך פתיחת הקורס עד כשבועיים מיום הפתיחה המיועד (יום הפתיחה המיועד- היום בו היה אמור להיפתח הקורס בזמן בו נרשם המשתתף), ללא החזר כספי וללא פיצוי. במידה והקורס יידחה בזמן ארוך יותר, ו/או בית הספר יחליט על דעת עצמו לשנות את הימים בהם מתבצע הקורס, זכאי המשתתף לדרוש ביטול השתתפותו בקורס הנ"ל ורישומו לקורס אחר, ללא עלות. במידה והמשתתף מעדיף שלא להירשם לקורס אחר, זכאי לקבל את כספו חזרה בהתאם ל"מדיניות הביטולים" (ראה סעיף 3).

3.   מדיניות ביטולים

3.1. ביטול רכישת קורס ע"י משתתף יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף ‏זה.

3.2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול "בית הספר" על ידי המשתתף, הרי שיחולו גם הוראות "חוק הגנת הצרכן" התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').

3.3. הנך רשאי לבטל רכישת קורס פרונטלי או זום, בהודעה בכתב למייל החברה (contact@fikra-school.com) כמפורט להלן:

3.3.1. ביטול רכישת קורס יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010.

3.3.2. ביטול רכישת קורס ע"י משתתף יתאפשר תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס.

3.3.3. ביטול הרשמה לקורס תגרור דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם עבור ביטול הקורס. כמו כן, עבור חומר הלימוד שהועבר לתלמיד/ה ייגבו 150 ש"ח נוספים.

3.3.4. ביטול עקב נסיבות אישיות ולאחר המועדים המצוינים בחוק יבחן באופן ספציפי ויישקל החזר הוגן בהתאם לנסיבות.

3.4. במקרה של החזר כספי אשר המשתתף יהיה זכאי לו בכפוף לתתי-סעיף 3.3, יוחזר למשלם החלק היחסי עבור הקורס, שטרם נצרך, בניכוי דמי הביטול, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

3.4.1. במידה ותלמיד/ה ביטלו את השתתפותם בקורס, ההחזר הכספי לו הם זכאים יחושב מיום ההודעה על ביטול ההשתתפות בקורס (גם במידה ולא נכחו בשיעורים שהתקיימו טרם הודעת הביטול).

3.5. "בית הספר" ו/או מי מטעמו, שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, בתנאים להלן:

3.5.1 טרם פתיחת הקורס – יינתן למשלם החזר מלא עבור הסכום ששילם, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

3.5.2 לאחר תחילת הקורס – יוחזר למשלם חלק יחסי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו.

3.6. הסעיפים המפורטים לעיל חלים הן על קורסים פרונטליים והן על קורסי אונליין כאחד.

4.   איסור שימוש בתכני הקורס לצורך מסחרי

יובהר כי כל תכני הקורס מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלותה הבלעדית של בית הספר. על כן השימוש בתכני הקורס הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני הקורס לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני הקורס לצרכי העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר.

5.   הנחיות קורונה

השיעורים יתקיימו בכפוף להנחיות משרד הבריאות המעודכנות.

6.   ביצוע קורס חוזר

         המשתתף זכאי לבצע קורס חוזר (כלל השיעורים או חלקם) בבית הספר לאחר שהשלים את הקורס, זאת בתנאי שינצל הטבה זו פעם אחת בלבד (לא ניתן לחזור פעמיים על הקורס), ועד שנה מתאריך תחילת הקורס אותו ביצע. המשתתף זכאי לבצע את הקורס החוזר אותו ביצע במקור (אונליין/פרונטלי).

7.   שונות

7.1. הסכם זה כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד החברה.

7.2. הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.

7.3. האתר מונגש לפי תקן WCAG 2.0. במידה ומצאתם תוכן שאינו מונגש כראוי אנא הסבו את תשומת לבנו באחת הדרכים ליצירת קשר באתר (מייל, וואטסאפ או השארת פרטיכם לנציג).

bottom of page